DOKTOR ANNA BUTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000778122
Numer REGON: 382924248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248567/20/550]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKTOR ANNA BUTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. CHMIELNA nr domu 71B nr lokalu 3 kod pocztowy 80-748 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24-01-2019 R. NOTARIUSZA ADAMA WASAKA - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. WAJDELOTY 18/1 - REPERTORIUM A NUMER 735/2019 AKT NOTARIALNY Z DNIA 27-02-2019 R. ZASTĘPCY NOTARIALNEGO STANISŁAWA WASAKA DZIAŁAJĄCEGO Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA WASAKA Z DNIA 29-11-2018 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. WAJDELOTY 18/1 - REPERTORIUM A NUMER 1755/2019, ZMIENIONO §182019-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKTOR ANNA BUTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820097002019-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000762120 2019-03-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTOWSKA2019-03-26 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2019-03-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-03-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-03-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA ZEWNĄTRZ SAMODZIELNIE2019-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKTOR ANNA BUTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820097002019-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000762120 2019-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-03-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-03-26 do dziś
264 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-03-26 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-03-26 do dziś
468 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-26 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-26 do dziś
685 EDUKACJA2019-03-26 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-03-26 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-03-26 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2020 okres OD 26.03.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.03.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów