AQUA PTASZYŃSKA MICHALAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000778091
Numer REGON: 382882194
Numer NIP: 5882447704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/519366/23/993]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA PTASZYŃSKA MICHALAK SPÓŁKA JAWNA2019-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2020-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość OLKUSZ ulica UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 28 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2020-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.03.2019 R.2019-03-21 do dziś
206.10.2020 R. - ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2020-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKA2019-03-21 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2019-03-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ WSPÓLNIKA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM.TYM SAMYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKA2019-03-21 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2019-03-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-21 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2020 okres OD 21.03.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
2data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3data złożenia 22.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
4data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów