A.B.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000778063
Numer REGON: 382896180
Numer NIP: 9721299749
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/6207/24/449]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość CHLUDOWO2019-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość CHLUDOWO ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 62-001 poczta CHLUDOWO kraj POLSKA 2019-03-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejNATALIA@ABZ.COM.PL2019-03-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ABZ.COM.PL2019-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.02.2019 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, 61-734 POZNAŃ, UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, REP. A NR 1107/20192019-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSICKA2019-03-22 do dziś
2. ImionaNATALIA ANNA2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.650,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.650,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.650,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.B.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3822497812019-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000765672 2019-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERKOWSKI2019-03-22 do dziś
2. ImionaROBERT MARCIN2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.650,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.650,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.650,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERKOWSKI2019-03-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.650,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.650,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.650,00 ZŁ2019-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2019-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.B.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3822497812019-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000765672 2019-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2019-03-22 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2019-03-22 do dziś
331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2019-03-22 do dziś
431 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2019-03-22 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-22 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-03-22 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-03-22 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-03-22 do dziś
947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2020 okres OD 22.03.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3data złożenia 26.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
4data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2024-03-012024-03-18 do dziś