REVITA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000778047
Numer REGON: 382891276
Numer NIP: 5252784512
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-03-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/5703/22/273]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREVITA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE UJAZDOWSKIE nr domu 22 nr lokalu 8 kod pocztowy 00-478 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2019R.2019-03-22 do dziś
221.10.2020, REP. A NR 4194/2020, NOTARIUSZ ,DOROTA PRONOBIS - PROŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2020-11-03 do dziś
326.01.2022 R; REP. A NR 221/2022, NOTARIUSZ DOROTA PRONOBIS-PROŃSKA, KANCELARIA DOROTA PRONOBIS-PROŃSKA W WARSZAWIE PRZY UL. TAMKA 29/29, ZMIANA § 2.2022-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWNACKI2019-03-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KRZYSZTOF2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ2020-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBICIŃSKI2019-03-22 do dziś
2. ImionaWITOLD RYSZARD2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ2020-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRETKA2020-11-03 do dziś
2. ImionaADAM2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ2020-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego210000,00 ZŁ2020-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWNACKI2019-03-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KRZYSZTOF2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBICIŃSKI2019-03-22 do dziś
2. ImionaWITOLD RYSZARD2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-11-03 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-03 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-11-03 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-11-03 do dziś
564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-11-03 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-03 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-03 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-11-03 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2020 okres OD 08.03.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.03.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów