BOTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000777925
Numer REGON: 382871380
Numer NIP: 9462687438
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309398/21/467]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. SZLACHECKA nr domu 1 kod pocztowy 35-213 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2019 ROKU2019-03-20 do dziś
205.03.2020 R., NOTARIUSZ ANNA SŁODKOWSKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 1224/2020 - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2020-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSAROVYCH2019-03-20 do dziś
2. ImionaIVAN2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ. (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYRNA2019-03-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH2019-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATRZAŁEK2019-03-20 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MAREK2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ. (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASIŃSKI2019-03-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROMAN2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH2019-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2019-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATRZAŁEK2019-11-21 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MAREK2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYRNA2019-03-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-03-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-03-20 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-03-20 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-03-20 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-03-20 do dziś
563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2019-03-20 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-20 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-03-20 do dziś
873 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-03-20 do dziś
973 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2020 okres OD 20.03.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.03.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów