A-Z MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000777629
Numer REGON: 382876970
Numer NIP: 7123384289
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-07
Sygnatura akt[RDF/495184/23/639]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina SERNIKI miejscowość WÓLKA ZABŁOCKA2022-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA ZABŁOCKA nr domu 17 kod pocztowy 21-107 poczta SERNIKI kraj POLSKA 2022-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.2019 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNIKU, REPERTORIUM A NR 443/20192019-03-21 do dziś
27.04.2022 R., REPERTORIUM A NR 1429/2022, NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNIKU, ZMIENIONO TREŚĆ § 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABKO2019-03-21 do dziś
2. ImionaALENAS2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2019-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKIN2019-03-21 do dziś
2. ImionaIHOR2021-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2019-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTVERITNIKOV2019-03-21 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2019-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2019-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PODEJMUJE TEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PODEJMUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU RÓŻNICY ZDAŃ, ROZSTRZYGNIĘCIE NASTĘPUJE POPRZEZ UCHWAŁĘ ZARZĄDU, GDZIE ROZSTRZYGAJĄCY GŁOS MA PREZES ZARZĄDU.2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABKO2019-03-21 do dziś
2. ImionaALENAS2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-03-21 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-03-21 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-03-21 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-03-21 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-03-21 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-03-21 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-03-21 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-03-21 do dziś
955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2020 okres OD 13.02.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
2data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-12 do dziś
4data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.02.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-12 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów