EXEPTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000777209
Numer REGON: 382874361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-04-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/17329/21/63]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXEPTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIĄZANA nr domu 7E nr lokalu 1 kod pocztowy 04-765 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGUZOWSKI.LUKASZ@GMAIL.COM2019-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.03.2019R.2019-03-20 do dziś
225.06.2019 R., ZMIANA §122019-07-12 do dziś
317.03.2021R., REP. A NR 1081/2021, NOTARIKUSZ ANETA SUŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1, § 5, § 7, § 8, § 10, § 112021-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKA2019-03-20 do dziś
2. ImionaFAUSTYNA KATARZYNA2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 ZŁOTYCH2019-03-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9800,00 ZŁOTYCH2019-03-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9800,00 ZŁOTYCH2019-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXEPTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0215524242019-03-20 do dziś
4. Numer KRS0000389792 2019-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2021-04-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ SŁAWOMIR2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXEPTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0215524242019-03-20 do dziś
4. Numer KRS0000389792 2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-03-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-20 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-03-20 do dziś
345 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-03-20 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-03-20 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-03-20 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-03-20 do dziś
774 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-03-20 do dziś
895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2020 okres OD 20.03.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.03.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.03.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów