DNEPROTEPLOSTROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000777195
Numer REGON: 382858913
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-09-10
Sygnatura akt[RDF/238147/20/598]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNEPROTEPLOSTROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2019-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 51/53 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2019-03-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDTSCOMPANY.PL@GMAIL.COM2019-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDNEPROTEPLOSTROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WARSZAWA2019-09-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-16 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-16 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2019 R.2019-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIIAIEV2019-03-19 do dziś
2. ImionaANDRII2019-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENKO2019-03-19 do dziś
2. ImionaROMAN2019-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIIAIEV2019-03-19 do dziś
2. ImionaANDRII2019-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENKO2019-03-19 do dziś
2. ImionaROMAN2019-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHEBOTAROV2019-03-19 do dziś
2. ImionaPAVLO2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-03-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-03-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-03-19 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-19 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-03-19 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-03-19 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-03-19 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-03-19 do dziś
749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2019-03-19 do dziś
828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.09.2020 okres OD 19.03.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.03.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów