LA FAMIGLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000776846
Numer REGON: 382839985
Numer NIP: 5272886948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[RDF/586193/24/861]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA FAMIGLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 44 kod pocztowy 00-831 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2019 R., REP. A NR 266/2019, NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROTEK2019-03-15 do dziś
2. ImionaMARTA IWONA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2019-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2019-03-15 do dziś
2. ImionaANNA MARTA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIARA2020-09-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2019-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROTEK2019-03-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2019-03-15 do dziś
210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2020-12-11 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-03-15 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-03-15 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-03-15 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-03-15 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-03-15 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-03-15 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.11.2020 okres OD 15.03.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
2data złożenia 05.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-05 do dziś
3data złożenia 06.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
4data złożenia 18.03.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-05 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów