CTG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000776751
Numer REGON: 382839413
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518806/23/532]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CZEREŚNIOWA nr domu 98 kod pocztowy 02-456 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2019 R., NOTARIUSZ JOANNA KIELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 855/2019.2019-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK ZARZECKA2019-03-15 do dziś
2. ImionaMAGDALENA SYLWIA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁOTYCH2019-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKA ZALEWSKA2019-03-15 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁOTYCH2019-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALJAŃSKA ZYGMUNT2019-03-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁOTYCH2019-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALJAŃSKI ZYGMUNT2019-03-15 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁOTYCH2019-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2019-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK ZARZECKA2019-03-15 do dziś
2. ImionaMAGDALENA SYLWIA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKA ZALEWSKA2019-03-15 do dziś
2. ImionaJOLANTA BARBARA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALJAŃSKA ZYGMUNT2019-03-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2019-03-15 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-03-15 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-15 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-03-15 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-03-15 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2019-03-15 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.02.2020 okres OD 15.03.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
2data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-02-012022-03-01 do dziś