CURATUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000776455
Numer REGON: 382815246
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[RDF/433875/22/726]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURATUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2019-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica UL. ZYGMUNTA AUGUSTA nr domu 29 kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2019-03-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CURATUM.ORG2019-03-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CURATUM.ORG2019-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2019 ROKU, NOTARIUSZ AGATA WĘGRZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, UL. ZGORZELECKA NR 33, REP.A NR 475/2019.2019-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-03-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551§5 KSH W ZW. Z ART. 584(1) 584(13) KSH PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CURATUM WALDEMAR MODL Z SIEDZIBĄ W BOLESŁAWCU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 22.02.2019 ROKU, NOTARIUSZ AGATA WĘGRZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, UL. ZGORZELECKA NR 33, REP.A NR 471/2019.2019-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CURATUM WALDEMAR MODL REGON 021066830, NIP 6121001125, OSOBA FIZYCZNA2019-03-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-03-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODL2019-03-12 do dziś
2. ImionaWALDEMAR LUDWIK2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2019-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODL PIETROŃ2019-09-12 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2019-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODL2019-09-12 do dziś
2. ImionaAURELIA2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2019-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODL2019-09-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HALINA2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2019-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2019-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODL2019-03-12 do dziś
2. ImionaWALDEMAR LUDWIK2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODL PIETROŃ2019-03-12 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2019-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-03-12 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2019-03-12 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-03-12 do dziś
486 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-03-12 do dziś
587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-03-12 do dziś
688 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-03-12 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-12 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-12 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2020 okres OD 22.02.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
2data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
3data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.02.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.02.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów