ARTKOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000776218
Numer REGON: 382813690
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263985/20/103]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTKOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. TADEUSZA ŚLIWIAKA nr domu 53 kod pocztowy 30-798 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.02.2019R. - UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 1334/2019.2019-03-13 do dziś
228.03.2019 R., REP. A NR 2551/2019, NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 32019-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBICA2019-03-13 do dziś
2. ImionaMARTA DARIA2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2019-03-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2019-03-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2019-03-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTKOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3638727182019-03-13 do dziś
4. Numer KRS0000604589 2019-03-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, TJ. ARTKOLOR SP. Z O.O. SPÓŁKĘ ARTKOLOR SP. Z O.O. REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU HENRYKA GĘBICA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2019-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTKOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3638727182019-03-13 do dziś
4. Numer KRS0000604589 2019-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-03-13 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-13 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-03-13 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-03-13 do dziś
533 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-03-13 do dziś
681 29 POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-03-13 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 13.03.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów