ARTISMED MARZENA LORKOWSKA-PRECHT I JUSTYNA GAWRYŚ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000775842
Numer REGON: 382773200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-11-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/52484/21/758]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTISMED MARZENA LORKOWSKA-PRECHT I JUSTYNA GAWRYŚ SPÓŁKA JAWNA2019-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OŚ KRÓLEWSKA nr domu 18 nr lokalu U10 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 19 LUTEGO 2019 R. W WARSZAWIE2019-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORKOWSKA PRECHT2019-03-07 do dziś
2. ImionaMARZENA MONIKA2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYŚ2019-03-07 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORKOWSKA PRECHT2019-03-07 do dziś
2. ImionaMARZENA MONIKA2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYŚ2019-03-07 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-03-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-03-07 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-03-07 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-07 do dziś
496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2019-03-07 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-07 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-03-07 do dziś
720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2019-03-07 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-03-07 do dziś
958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2019-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów