GSW CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000775802
Numer REGON: 382795845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-11-06
Sygnatura akt[RDF/360526/21/815]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSW CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DŁUGA nr domu 52 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-146 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.02.2019 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH DOMARADZKI, AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. TOPOLOWA 52/6, 31-506 KRAKÓW, REP. A NR 1428/2019.2019-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZARA2019-03-11 do dziś
2. ImionaSZYMON WOJCIECH2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABIK2019-03-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABIK2019-03-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENT.2019-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZARA2019-03-11 do dziś
2. ImionaSZYMON WOJCIECH2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABIK2019-03-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABIK2019-03-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-03-11 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-03-11 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-03-11 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2019-03-11 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-03-11 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-03-11 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-03-11 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2019-03-11 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.05.2021 okres OD 11.03.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
2data złożenia 06.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.05.2019 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
2OD 07.05.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3OD 11.03.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.03.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów