GRUPA URBATZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000775248
Numer REGON: 382743966
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-09-14
Sygnatura akt[RDF/420880/22/933]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA URBATZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina PRÓSZKÓW miejscowość ŹLINICE2019-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŹLINICE ulica UL. JĘDRZEJCZYKA nr domu 15 kod pocztowy 46-060 poczta PRÓSZKÓW kraj POLSKA 2019-03-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejURBACKA@PROTONMAIL.COM2019-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.03.2019R.2019-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBACKA2019-03-05 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBACKA2019-03-05 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBATZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3806741552019-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000738770 2019-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBATZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3806741552019-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000738770 2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-05 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-03-05 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-03-05 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-03-05 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-03-05 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-03-05 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-03-05 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-03-05 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.08.2020 okres OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
2data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
3data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-03-012022-03-10 do dziś