ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000775123
Numer REGON: 382778769
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/312687/21/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina STĄPORKÓW miejscowość STĄPORKÓW2019-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość STĄPORKÓW ulica UL. KONECKA nr domu 2 kod pocztowy 26-220 poczta STĄPORKÓW kraj POLSKA 2019-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.01.2019 R., REP. A 244/2019, NOTARIUSZ IZABELA ADAMIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŃSKICH, UL. SPÓŁDZIELCZA 24/9.2019-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUPNIEWSKI2019-03-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2019-03-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,00 ZŁ2019-03-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁ2019-03-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2019-03-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-03-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2019-03-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,00 ZŁ2019-03-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁ2019-03-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3825470762019-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000771104 2019-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE.2019-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3825470762019-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000771104 2019-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-03-08 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-03-08 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2021 okres OD 08.03.2019 DO 31.12.20192021-07-08 do dziś
2data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów