INSURANCE HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000775103
Numer REGON: 382745586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477358/23/240]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSURANCE HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STRZELECKA nr domu 40A nr lokalu 17 kod pocztowy 03-433 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@INSURANCEHUB.PL2019-03-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INSURANCEHUB.PL2019-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2019 R.2019-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIEL2019-03-05 do dziś
2. ImionaKONRAD MARCIN2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2019-03-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIEL2019-03-05 do dziś
2. ImionaKONRAD MARCIN2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2019-03-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2019-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-03-05 do dziś
266 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2019-03-05 do dziś
364 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-03-05 do dziś
463 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów