GRZEMI NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000775001
Numer REGON: 382741743
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/16601/22/448]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEMI NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 3 kod pocztowy 61-579 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.02.2019 R.2019-03-05 do dziś
215-06-2022 R., ZMIANA § 1, § 2, § 5, § 7, § 9, § 11, § 12, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEMI NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826779912019-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000774106 2019-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2019-03-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KAZIMIERZ2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĄDEJ2019-03-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEMI NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826779912019-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000774106 2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-03-05 do dziś
246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-03-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-05 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-03-05 do dziś
547 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-03-05 do dziś
647 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-05 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-03-05 do dziś
847 21 SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów