ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000774998
Numer REGON: 382740270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247519/20/279]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CYBERNETYKI nr domu 19B kod pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2019R., REP. A NR 2820/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLICHEWICZ2019-03-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁOTYCH2019-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZYŃSKI2019-03-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁOTYCH2019-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBACKI2019-03-05 do dziś
2. ImionaIWO ROBERT2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁOTYCH2019-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASUSKA2019-03-05 do dziś
2. ImionaMILENA2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH2019-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLICHEWICZ2019-03-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZYŃSKI2019-03-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBACKI2019-03-05 do dziś
2. ImionaIWO ROBERT2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRASUSKA2019-08-02 do dziś
2. ImionaMILENA2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2019-08-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2020 okres OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów