ENERBALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000774997
Numer REGON: 221846674
Numer NIP: 9581662522
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-05-16
Sygnatura akt[RDF/381203/22/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221846674 NIP 95816625222019-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERBALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2021-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica CHYLOŃSKA nr domu 205 nr lokalu 1 kod pocztowy 81-007 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2021-08-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@ENERBALT.PL2019-03-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENERBALT.PL2019-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.12.2018R., MACIEJ WOŹNIAK KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 4035/20182019-03-04 do dziś
204.04.2019R., REP. A NR 1130/2019 NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY PLACU KASZUBSKIM NR 17 W LOKALU 305, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO TEGO AKTU2019-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-03-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleENERBALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ENERBALT SPÓŁKA AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 28.12.2018R., NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, REP. A NR 4035/2018 NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI2019-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENERBALT, SPÓŁKA AKCYJNA2019-03-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-03-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000454249 2019-03-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2019-03-04 do dziś
2. ImionaJAN2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1131 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 565.500,00 ZŁ2019-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego573000,00 ZŁ2019-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2019-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2019-03-04 do dziś
2. ImionaJAN2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEMPEK2019-03-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2019-03-04 do dziś
230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2019-03-04 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-03-04 do dziś
439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-03-04 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-04 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-03-04 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-03-04 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-03-04 do dziś
933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
2data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
3data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
4data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów