EWELKAN BARAN & ALEKSIEJUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000774789
Numer REGON: 382717650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/9192/21/436]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWELKAN BARAN & ALEKSIEJUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość MŁOSZOWA2019-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MŁOSZOWA ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 358A kod pocztowy 32-540 poczta MŁOSZOWA kraj POLSKA 2019-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.02.2019 R.2019-03-04 do dziś
216.06.2021R. ZMIANA - § 112021-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka28.02.20292019-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2019-03-04 do dziś
2. ImionaJACEK2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIEJUK2019-03-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPABIS2019-03-04 do dziś
2. ImionaKONRAD2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20000 ZŁ2019-03-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000 ZŁ2019-03-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000 ZŁ2019-03-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2019-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2019-03-04 do dziś
2. ImionaJACEK2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIEJUK2019-03-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2019-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-03-04 do dziś
233 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-03-04 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2019-03-04 do dziś
439 00 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-03-04 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-03-04 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-03-04 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-03-04 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-03-04 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 04.03.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.03.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów