BOSTON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000774552
Numer REGON: 382696824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-05-17
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/4061/21/616]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2019-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 15 kod pocztowy 15-111 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2019-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.02.2019 R.2019-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOKA2019-02-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej600.000,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600.000,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600.000,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2019-02-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej600.000,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600.000,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600.000,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSTON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826517962019-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000773684 2019-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSTON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826517962019-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000773684 2019-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-02-28 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-02-28 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-02-28 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-28 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-02-28 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2020 okres OD 28.02.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.02.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-032021-05-17 do dziś