BP JANIEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000774543
Numer REGON: 382700862
Numer NIP: 4990677151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[RDF/374974/22/256]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP JANIEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina SŁAWNO miejscowość JANIEWICE2019-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość JANIEWICE nr domu 51 kod pocztowy 76-100 poczta SŁAWNO kraj POLSKA 2019-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.02.20192019-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURDYNOWSKI2019-03-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN2019-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTULULA2019-03-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANDRZEJ2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN2019-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURDYNOWSKI2019-03-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTULULA2019-03-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANDRZEJ2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2019-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy102 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2019-03-01 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-03-01 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-03-01 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-03-01 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2019-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.03.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
2data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
3data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów