ASTORIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000774507
Numer REGON: 382693263
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12509/20/265]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 66 kod pocztowy 70-479 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2018 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW OCHRYMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP.A NR 7369/2018; PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ Z DNIA 20.02.2019 R., NOTARIUSZ W SZCZECINIE RADOSŁAW OCHRYMOWICZ, REP.A NR 1032/20192019-02-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 MARCA 2019 R., REP. A NR 1711/2019, NOTARIUSZ RADOSŁAW OCHRYMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §1 UST.1, §1 UST.2, §4 UST.12019-06-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 CZERWCA 2020 R., REP. A NR 2086/2020, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §4 UST.2, §5 UST.2, §9.2020-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUISSEN2019-02-28 do dziś
2. ImionaSVEN HENNY2019-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTORIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3827028492019-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000774518 2019-06-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSA-VASTGOED B.V.2020-07-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500.000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.989.090,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.989.090,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI POWIERZA SIĘ WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK.2019-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTORIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3827028492019-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000774518 2019-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKULICKI2020-01-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-28 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-02-28 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-02-28 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-02-28 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-02-28 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-02-28 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-02-28 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-02-28 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów