DOBREGO PASTERZA 52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILLA PRZY PARKU SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000774493
Numer REGON: 382735850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283763/21/52]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBREGO PASTERZA 52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILLA PRZY PARKU SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO nr domu 51C nr lokalu 7 kod pocztowy 31-353 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.02.2019 R., REP. A NR 539/2019, NOTARIUSZ JOANNA DŁUGOPOLSKA - PLISZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŁAGA2019-03-05 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.749.530,40 ZŁ2019-04-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego0 ZŁ2019-03-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIGA2019-03-05 do dziś
2. ImionaEDWARD2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.016.949,60 ZŁ2019-04-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego0 ZŁ2019-03-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBREGO PASTERZA 52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621988982019-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000570442 2019-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2019-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBREGO PASTERZA 52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621988982019-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000570442 2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-03-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-05 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2020 okres OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
2data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów