EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000774399
Numer REGON: 230291485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-04-08
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3604/21/428]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina ZGORZELEC miejscowość ZGORZELEC2019-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGORZELEC ulica UL. BOHATERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO nr domu 9A kod pocztowy 59-900 poczta ZGORZELEC kraj POLSKA 2019-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 14.02.2019 R., NOTARIUSZ EWA TRAUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY (59-200) PRZY UL. BENJAMINA BILSEGO NR 7 LOK. 4, REP. A NR 544/2019.2019-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-03-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ EXI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IMPORT - EXPORT MRÓZ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ZGORZELCU. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 4/01/2019 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW POD FIRMĄ EXI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IMPORT - EXPORT MRÓZ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ZGORZELCU PODJĘTEJ W DNIU 14.02.2019 R. PRZED NOTARIUSZEM EWĄ TRAUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY (59-220) PRZY UL. BENJAMINA BILSEGO NR 7 LOK. 4, REP. A NUMER 539/2019.2019-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EXI” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IMPORT-EXPORT MRÓZ SPÓŁKA JAWNA,2019-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000329579 2019-03-01 do dziś
5. Numer REGON2302914852019-03-01 do dziś
6. Numer NIP61510061792019-03-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3824123602019-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000761809 2019-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2019-03-01 do dziś
2. ImionaDAMIAN2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-03-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.500,00 ZŁ2019-03-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.500,00 ZŁ2019-03-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3824123602019-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000761809 2019-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHINCZA2019-03-01 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-03-01 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-01 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-03-01 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-03-01 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-03-01 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-04-08 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-08 do dziś
852 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2021-04-08 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów