CS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-01-29 godz. 10:34:06
Numer KRS: 0000774040
Numer REGON: 382678625
Numer NIP: 9731063184
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9679/22/109]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość SULECHÓW2019-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SULECHÓW ulica UL. PÓŁNOCNA nr domu 5 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA 2019-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.02.2019 R. - NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 652/20192019-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIORGA2019-02-27 do dziś
2. ImionaSZYMON2019-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-02-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIORGA2019-02-27 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-02-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2019-02-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3825105062019-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000770604 2019-02-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.2019-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3825105062019-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000770604 2019-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCIORGA2022-10-10 do dziś
2. ImionaEDYTA2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-10-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-02-27 do dziś
230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2019-02-27 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-02-27 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-02-27 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-02-27 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-02-27 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-02-27 do dziś
870 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-02-27 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2020 okres OD 27.02.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
3data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.02.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.02.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów