CSB INŻYNIERIA I HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-09 godz. 04:36:24
Numer KRS: 0000773933
Numer REGON: 382668578
Numer NIP: 7743245731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-10-20
Sygnatura akt[RDF/357982/21/400]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSB INŻYNIERIA I HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2019-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 40 kod pocztowy 09-410 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2019-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.02.2019 R.2019-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECIERSKI2019-02-26 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2019-02-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego29700,00 PLN2019-02-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego29700,00 PLN2019-02-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSB INŻYNIERIA I HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659395402019-02-26 do dziś
4. Numer KRS0000649026 2019-02-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSB INŻYNIERIA I HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659395402019-02-26 do dziś
4. Numer KRS0000649026 2019-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2019-02-26 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-02-26 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-26 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-02-26 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-02-26 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-26 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-26 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.09.2020 okres OD 26.02.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
2data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.02.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.02.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów