EXBUD KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000773682
Numer REGON: 382653097
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[RDF/226471/20/896]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXBUD KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2019-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. PERYFERYJNA nr domu 23 kod pocztowy 25-562 poczta KIELCE kraj POLSKA 2019-05-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EXBUDKONSTRUKCJE.PL2019-02-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXBUDKONSTRUKCJE.PL2019-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2019 R., REP. A 1139/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6 LOK. 13; 30.01.2019 R., REP. A 2112/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6 LOK. 13 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 1; 19.02.2019 R., REP. A 3245/19, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6 LOK. 13 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 26 UST. 5.2019-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2607277982019-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000482018 2019-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 980 000,00 ZŁ2019-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2019-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO 2 (DWÓCH) PROKURENTÓW POSIADAJĄCYCH PROKURĘ ŁĄCZNĄ.2019-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSZCZ2019-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOŁTYSIK2019-10-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2019-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-14 do dziś
21. NazwiskoBARTELA2019-02-25 do dziś
2. ImionaANNA2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-25 do dziś
31. NazwiskoBARTELA2019-02-25 do dziś
2. ImionaDOMINIKA ANNA2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2019-02-25 do dziś
225 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2019-02-25 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-02-25 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-02-25 do dziś
525 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2019-02-25 do dziś
625 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2019-02-25 do dziś
725 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2019-02-25 do dziś
825 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2019-02-25 do dziś
923 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2019-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2020 okres OD 25.02.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.02.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.02.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów