G&T WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000773482
Numer REGON: 381864001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-09-08
Sygnatura akt[RDF/419379/22/552]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3818640012019-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaG&T WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2019-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO nr domu 15B kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2018 R. - ZASTĘPCA NOTARIALNY ALEKSANDRA JASKULSKA, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA IWONĘ SAMORZEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. „A” NR 5885/20182019-02-22 do dziś
213.10.2020 R., NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 4632/2020 - ZMIENIONO: §2, - DODANO: §5 LIT. A PKT 24,25,26,27 UMOWY SPÓŁKI2021-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASHKOVA2019-02-22 do dziś
2. ImionaTETIANA2019-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00;-ZŁ2019-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYVOVAR2021-04-20 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2019-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYVOVAR2021-04-20 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASHKOVA2019-02-22 do dziś
2. ImionaTETIANA2019-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-02-22 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-02-22 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2019-02-22 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-02-22 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-02-22 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-20 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-04-20 do dziś
816 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2021-04-20 do dziś
933 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2020 okres OD 22.02.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
2data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
3data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.02.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.02.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów