BUCHMANN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000773364
Numer REGON: 382636673
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-01-12
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/9883/20/220]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUCHMANN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2019-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. WŁOCŁAWSKA nr domu 167 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2019-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.02.2019R., REP. A NR 587/2019, NOTARIUSZ ALEKSANRA RADZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA RADZIŃSKA NOTARIUSZ, UL. SZEROKA 7, 87-100 TORUŃ.2019-02-21 do dziś
228.10.2019 R., REPERTORIUM A NUMER: 6966/2019, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI NOTARIUSZ, UL. MAŁE GARBARY 5, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO: §2 UST.1, §6 UST.1, §7 UST.1, §9, §11 UST.1 PKT 1.2019-11-13 do dziś
312.11.2020 R.; REP. A NR 7293/2020; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO § 6 UST. 2 PKT 2, § 7 UST. 1 PKT 3, § 11 UST. 1 PKT 3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2021-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2019-02-21 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-02-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-02-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-02-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHMANN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3824048852019-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000768482 2019-02-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaME2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3871808292021-01-12 do dziś
4. Numer KRS0000862635 2021-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA BUCHMANN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU (KRS: 0000768482).2019-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHMANN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3824048852019-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000768482 2019-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-02-21 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2019-02-21 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-02-21 do dziś
446 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2019-02-21 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-21 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-21 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-21 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-02-21 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2020 okres OD 21.02.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.02.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów