BOLD VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000773085
Numer REGON: 382646476
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[RDF/289577/21/342]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLD VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ELIASZA RADZIKOWSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 31-305 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2019R., NOTARIUSZ KATARZYNA KOSINIAK-IMIOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 254/2019.2019-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMORLIŃSKI2019-02-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2019-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMIŃSKI2019-02-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2019-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORCZAK2019-02-25 do dziś
2. ImionaDANIEL ADAM2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2019-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2019-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 2.000.000,00 ZŁ (DWÓCH MILIONÓW ZŁOTYCH), A TAKŻE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ MOŻE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, 3) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM, - PRZY CZYM W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM W CELU OKREŚLENIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA PRZYJMUJE SIĘ SUMĘ ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY OKRES TRWANIA STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO, LECZ NIE DŁUŻSZY NIŻ 1 (JEDEN) ROK.2019-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMORLIŃSKI2019-02-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMIŃSKI2019-02-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKORCZAK2019-02-25 do dziś
2. ImionaDANIEL ADAM2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-02-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2019-02-25 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-02-25 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-02-25 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-02-25 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-02-25 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-02-25 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-02-25 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2019-02-25 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2021 okres OD 05.02.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
2data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.02.2019 DO 31.12.20192021-04-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-152021-04-26 do dziś