ARTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000772657
Numer REGON: 382614499
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-03-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/9753/21/159]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość JABŁONOWO2019-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONOWO ulica UL. NADRZECZNA nr domu 7A nr lokalu C101A kod pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA 2019-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2019 NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA PIASECZNO, UL.GŁÓWNA 11/13 REPERTORIUM A NR 503/20192019-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRÂN2020-12-04 do dziś
2. ImionaCÔNG TIEN2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH2020-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2020-12-04 do dziś
2. ImionaVĂN DAI2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2020-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRÂN2020-12-04 do dziś
2. ImionaCÔNG TIEN2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-20 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-20 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-02-20 do dziś
450 TRANSPORT WODNY2019-02-20 do dziś
551 TRANSPORT LOTNICZY2019-02-20 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-02-20 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2019-02-20 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-02-20 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2020 okres OD 20.02.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.02.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-02-192021-03-03 do dziś