GRYFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000772350
Numer REGON: 382591605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386749/22/505]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ZBOŻOWA nr domu 4 kod pocztowy 70-653 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 STYCZNIA 2019 R., REP. A NR 45/2019, NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM2019-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2019-02-15 do dziś
2. ImionaIZABELA DOROTA2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ.2019-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATURA2019-02-15 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ.2019-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2019-02-15 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ.2019-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2019-02-15 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAĆKOWIAK2019-02-15 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-02-15 do dziś
21. NazwiskoNIEWIADOMSKA2019-02-15 do dziś
2. ImionaMARIA IZA2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-02-15 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-02-15 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-02-15 do dziś
480 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-02-15 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-02-15 do dziś
681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-02-15 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-15 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-02-15 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2020 okres OD 15.02.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
3data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.02.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.02.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów