DOGZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000771724
Numer REGON: 382619255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-11-03
Sygnatura akt[RDF/268733/20/250]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOGZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA VOGLA nr domu 8 kod pocztowy 02-963 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHELLO@DOGZ.DESIGN2019-02-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOGZ.DESIGN2019-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA TOCHOWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA WRÓBLEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1847/20192019-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2019-02-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2019-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOMNICKI2019-02-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ TOMASZ2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2019-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORUBAŁA2019-02-20 do dziś
2. ImionaJAN SAMUEL2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2019-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYK2019-02-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2019-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYK2019-02-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2019-02-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOMNICKI2019-02-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ TOMASZ2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORUBAŁA2019-02-20 do dziś
2. ImionaJAN SAMUEL2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-02-20 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-02-20 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-02-20 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-02-20 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2019-02-20 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-02-20 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-02-20 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-02-20 do dziś
959 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.11.2020 okres OD 20.02.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.02.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów