BONITA CASA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000771626
Numer REGON: 382573553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-09-21
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/10139/22/688]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONITA CASA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2019-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica UL. TRANSPORTOWCÓW nr domu 14 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2019-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 GRUDNIA 2018 ROK, WOJECIECH MYCEK - NOTARIUSZ W DĘBICY, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KOLEJOWEJ 16, DĘBICA REP. A NR 8946/20182019-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVS-STACJE PALIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1806770882019-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000382276 2019-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINANALNEJ 5.000,00 ZŁ2019-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-13 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-02-13 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-02-13 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-13 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-13 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-02-13 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-02-13 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-02-13 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2020 okres OD 13.02.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
2data złożenia 12.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
3data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.02.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.02.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY REP. A NR 7.059/2022 Z DNIA 23 CZERWCA 2022 R., KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY KRZYSZTOF HOŃCZAK, UL. GŁOWACKIEGO 31, 39-200 DĘBICA ,2022-09-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNA REPREZENTACJA SPÓŁKI2022-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKWOLEK2022-09-21 do dziś
2. ImionaHENRYK STANISŁAW2022-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7.059/2022 Z DNIA 23 CZERWCA 2022 R., KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY KRZYSZTOF HOŃCZAK, UL. GŁOWACKIEGO 31, 39-200 DĘBICA, 23.06.2022R. ,2022-09-21 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów