ASSECO INNOVATION FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000771378
Numer REGON: 382566719
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-10-15
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/13877/20/84]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSECO INNOVATION FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. OLCHOWA nr domu 14 kod pocztowy 35-312 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2018 R., REP. A NR 6342/2018, NOTARIUSZ SZYMON SKRZYPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE,2019-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0103345782019-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000033391 2019-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2020-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2020-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWOYM - PREZES ZARZĄDU, B) PRZY ZARZĄDZIE ZŁOŻONYM Z DWÓCH OSÓB - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; NIE WYŁĄCZA TO USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ LUB ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW WYPŁYWAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE.2019-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYL2019-02-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPANEK2019-02-13 do dziś
2. ImionaMAREK2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-13 do dziś
21. NazwiskoPOMIANEK2019-02-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-13 do dziś
31. NazwiskoŻUKOWICZ2019-02-13 do dziś
2. ImionaGABRIELA BARBARA2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-02-13 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-02-13 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-02-13 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-02-13 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-02-13 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-02-13 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-02-13 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-02-13 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów