GS - CONSULTANCY AND ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000771279
Numer REGON: 382541240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-10-22
Sygnatura akt[RDF/454540/22/554]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS - CONSULTANCY AND ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2022-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina PODKOWA LEŚNA miejscowość PODKOWA LEŚNA2019-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość PODKOWA LEŚNA ulica UL. SASANEK nr domu 11 kod pocztowy 05-807 poczta PODKOWA LEŚNA kraj POLSKA 2019-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2018 R., NOTARIUSZ MARTA ŻŁONIERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA KWIECIEŃ, MARTA ŻOŁNIERZAK NOTARIUSZE S.C. W WARSZAWIE, REP. A NR 6117/20182019-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS - CONSULTANCY AND ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3818593422019-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000758138 2019-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWEIRY2019-02-08 do dziś
2. ImionaGEORGE2019-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2019-02-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000 ZŁ2019-02-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁ2019-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 30.09.20212022-10-22 do dziś
2data złożenia 22.10.2022 okres OD 01.10.2021 DO 31.12.20212022-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 30.09.20212022-10-22 do dziś
2OD 01.10.2021 DO 31.12.20212022-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 30.09.20212022-10-22 do dziś
2OD 01.10.2021 DO 31.12.20212022-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2021 R. ,2022-03-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ BLADER2022-03-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2021 R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, 01.10.2021 ,2022-03-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów