BOOMERANG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000771159
Numer REGON: 382544439
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387538/22/948]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOMERANG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat MIĘDZYCHODZKI gmina MIĘDZYCHÓD miejscowość MIĘDZYCHÓD2019-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość MIĘDZYCHÓD ulica UL. STANISŁAWA WIGURY nr domu 20 kod pocztowy 64-400 poczta MIĘDZYCHÓD kraj POLSKA 2019-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2018R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA NOWAK, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8094/2018; AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2019R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 631/2019 - ZMIENIONO §8 UST. 2 I §12 UST. 1 LITERA C)2019-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEPCZYŃSKI2019-02-11 do dziś
2. ImionaARTUR2019-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-02-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-02-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego80.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEBIEŃ2019-02-11 do dziś
2. ImionaJOANNA EDYTA2019-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-02-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego80.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMIĄTKOWSKI2019-02-11 do dziś
2. ImionaADAM LUDWIK2019-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-02-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-02-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego80.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOMERANG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3814271282019-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000750766 2019-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.740.000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2020-08-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-23 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego554.200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOMERANG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809689512019-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000743941 2019-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOMERANG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809689512019-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000743941 2019-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-02-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-02-11 do dziś
247 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-11 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-11 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-11 do dziś
547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-11 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-02-11 do dziś
758 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2019-02-11 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-02-11 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2020 okres OD 11.02.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
2data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.02.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów