XHR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000770895
Numer REGON: 382541033
Numer NIP: 5272882293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-10-13
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/29291/23/156]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaXHR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2023-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI nr domu 71 kod pocztowy 90-436 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2023-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuXHR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GRODZISKU MAZOWIECKIM2019-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI2019-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL. T. BAIRDA nr domu 56 nr lokalu 4 kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2019-10-18 do dziś
21. Firma oddziałuXHR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WYSZKOWIE2020-07-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW2020-07-29 do dziś
3. Adresmiejscowość WYSZKÓW ulica UL. ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 74 kod pocztowy 07-200 poczta WYSZKÓW kraj POLSKA 2020-07-29 do dziś
31. Firma oddziałuXHR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BŁONIACH2020-09-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość BŁONIE2020-09-29 do dziś
3. Adresmiejscowość BŁONIE ulica UL. KARCZEWSKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA 2020-09-29 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2019 R.2019-02-08 do dziś
202.07.2019 R., REP. A NR 2482/2019, NOTARIUSZ KAROLINA WOLF, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1, § 2, § 4, § 8, § 10, § 13, § 14, § 15, DODANO: § 10 A2019-07-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.10.2019 R. REPERTORIUM A NR 7252/2019; NOTARIUSZ RADOSŁAW WALASIK; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK NOTARIUSZE S.C., UL. BONIFRATERSKA 8 LOKAL 99; 00-213 WARSZAWA; ZMIANIE ULEGŁ § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-18 do dziś
402.09.2020R., REP. A NR 7227/2020, NOTARIUSZ RADOSŁAW WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5, § 8 ORAZ § 13 UMOWY2021-03-22 do dziś
502.07.2021, 3890/2021, NOTARIUSZ KAROLINA WOLF, KANCELARIA N NOTARIALNA UL. JASNA 7 LOK. 1A, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3890/2021 WYKREŚLONO §15 UMOWY SPÓŁKI2021-09-15 do dziś
625.03.2022 R. REP A NR 3293/2022, NOTARIUSZ RADOSŁAW WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FRANCISZKAŃSKA 14 LOK. 101, ZMIANA §3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2022-05-24 do dziś
723.06.2023 R. REP A NR 2736/2023, NOTARIUSZ MARTA WALENTYNOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2023-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATSKO2023-10-13 do dziś
2. ImionaIHOR2023-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2023-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2021-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB: A. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE JEDNORAZOWYM DO WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ LUB O CHARAKTERZE CIĄGŁYM I OKRESOWYM NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 20000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE JEDNORAZOWYM PRZEKRACZAJĄCYCH 5000,00 ZŁ LUB O CHARAKTERZE CIĄGŁYM I OKRESOWYM PRZEKRACZAJĄCYCH 20000,00 ZŁ WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. C. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE JEDNORAZOWYM ORAZ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM I OKRESOWYM PRZEKRACZAJĄCYCH 200000,00 ZŁ WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2019-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANIK2020-09-29 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-02-08 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-08 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-02-08 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-02-08 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-02-08 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2019-02-08 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-08 do dziś
885 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2019-02-08 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2020 okres OD 08.02.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2data złożenia 08.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
3data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.02.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.02.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów