BUDO-HAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGRO MEDICAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000770824
Numer REGON: 382527889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-09-10
Sygnatura akt[RDF/328759/21/801]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-HAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGRO MEDICAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość BOGDANOWO2019-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BOGDANOWO nr domu 46A kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA 2019-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.01.2019R., REP. A NR 771/2019, NOTARIUSZ BEATA WAŁĘGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH.2019-02-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2019R., REP. A NR 4019/2019, NOTARIUSZ BEATA WAŁĘGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH - ZMIENIONO: §7 UST. 1 UMOWY.2019-07-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.07.2020R., REP. A NR 3430/2020, NOTARIUSZ BEATA WAŁĘGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH - ZMIENIONO: §7 UST. 12020-07-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.06.2021 R. NR REP. A 3697/2021 NOTARIUSZA BEATY WAŁĘGI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OBORNIKACH ZMIENIONO: §2 I §6 UMOWY SPÓŁKI2021-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDO-HAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3026241842019-02-07 do dziś
4. Numer KRS0000493760 2019-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARNAŚ2019-02-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAROSŁAW2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.530.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-07-23 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego630.000,00 ZŁ2019-07-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-07-09 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2019-02-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-02-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SAMODZIELNIE2019-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDO-HAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3026241842019-02-07 do dziś
4. Numer KRS0000493760 2019-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOURGOUIS2019-02-07 do dziś
2. ImionaKAMILLA2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-02-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-02-07 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-02-07 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-07 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-02-07 do dziś
571 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-02-07 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-07-05 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-07-05 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-07-05 do dziś
993 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2021 okres OD 07.02.2019 DO 31.12.20192021-06-02 do dziś
2data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.02.2019 DO 31.12.20192021-06-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów