BONUM R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000770681
Numer REGON: 382511888
Numer NIP: 5472210569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/2966/22/391]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUM R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2019-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. BUDOWLANYCH nr domu 1 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2019-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.02.20192019-02-06 do dziś
27.11.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 8965/2019, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIENIONO §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; - DODANO §§ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.2020-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUM R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2436323932019-02-06 do dziś
4. Numer KRS0000519643 2019-02-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZEK2019-02-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MAREK2019-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2019-02-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.740.389,38 ZŁ2020-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7500,00 PLN2019-02-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.732.889,38 ZŁ2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTAS2019-02-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ANNA2019-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2019-02-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 PLN2019-02-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2019-02-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUM R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2436323932019-02-06 do dziś
4. Numer KRS0000519643 2019-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-02-06 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-02-06 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-02-06 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-02-06 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-02-06 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-02-06 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-02-06 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-06 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-04-012022-04-05 do dziś