INTELIGENT ELECTRONICS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000770680
Numer REGON: 382528529
Numer NIP: 9522193735
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/45339/22/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIGENT ELECTRONICS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA VOGLA nr domu 8 kod pocztowy 02-963 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-08-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@INELSYS.PL2022-08-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INELSYS.PL2022-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.2018 R., NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL.SIENNA 86 WARSZAWA, REP. A NR 19064/2018.2019-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOTA2019-02-07 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ STANISŁAW2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁOTYCH2019-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOTA2019-02-07 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2019-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2019-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOTA2019-02-07 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ STANISŁAW2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-02-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2019-02-07 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-02-07 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2019-02-07 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-02-07 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-07 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-02-07 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-02-07 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-02-07 do dziś
982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2019-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2020 okres OD 28.11.2018 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
2data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.11.2018 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-182022-03-01 do dziś