AQUA VENTURE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000770294
Numer REGON: 382516130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2024-04-10
Sygnatura akt[RDF/593585/24/136]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA VENTURE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 206 nr lokalu 4 kod pocztowy 53-140 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2018 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 26355/20182019-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCCCORP SPÓŁKA AKCYJNA2019-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695651762019-02-05 do dziś
4. Numer KRS0000720741 2019-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU. WICEPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO PODEJMOWANIA DECYZJI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘC ZŁOTYCH) ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2019-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2019-02-05 do dziś
2. ImionaLUCJA2019-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-02-05 do dziś
277 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2019-02-05 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-02-05 do dziś
462 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-02-05 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-02-05 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-02-05 do dziś
764 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-02-05 do dziś
864 91 Z LEASING FINANSOWY2019-02-05 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
6data złożenia 10.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów