LA MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000770230
Numer REGON: 382482419
Numer NIP: 9571113185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-04-23
Sygnatura akt[RDF/597634/24/607]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 8 nr lokalu 53 kod pocztowy 80-254 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.01.2019R. NOTARIUSZ MIROSŁAWA KULESZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU- REPERTORIUM A NR 1205/2019.2019-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSŁOCKI2019-02-04 do dziś
2. ImionaROBERT MIECZYSŁAW2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2019-02-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ.2019-02-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ.2019-02-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPNIEWSKI2019-02-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2019-02-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ.2019-02-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ.2019-02-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3650966842019-02-04 do dziś
4. Numer KRS0000630972 2019-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2019-02-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ.2019-02-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ.2019-02-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3824787252019-02-04 do dziś
4. Numer KRS0000770072 2019-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.2019-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3824787252019-02-04 do dziś
4. Numer KRS0000770072 2019-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-02-04 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-04 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-02-04 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2020 okres OD 04.02.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
2data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
3data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4data złożenia 24.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
5data złożenia 23.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-312022-02-08 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2023-12-202024-01-04 do dziś