LABODERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000769947
Numer REGON: 382495250
Numer NIP: 5882446337
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/527726/23/726]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABODERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina SZEMUD miejscowość BOJANO2019-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BOJANO ulica UL. JÓZEFA WYBICKIEGO nr domu 40 kod pocztowy 84-207 poczta KOLECZKOWO kraj POLSKA 2019-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 443/2019 Z DNIA 16.01.2019R., CEZARY WASILEWSKI ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTRA SICIŃSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR SICIŃSKI UL. CEGŁOWSKA 3/1, 01-803 WARSZAWA2019-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELEWSKI2019-02-04 do dziś
2. ImionaMAREK2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2019-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOŃ2019-02-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW FELIKS2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2019-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELEWSKA2019-02-04 do dziś
2. ImionaBEATA2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃSKA SŁOŃ2019-02-04 do dziś
2. ImionaBEATA MARTA2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW NIE PRZEKRACZA WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT, A POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE W FORMIE PISEMNEJ LUB E-MAILOWEJ AKCEPTACJI DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM I ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW O PROWADZENIE KONTA FIRMOWEGO NIEZBĘDNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2019-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELEWSKI2019-02-04 do dziś
2. ImionaMAREK2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOŃ2019-02-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW FELIKS2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-04 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-02-04 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-02-04 do dziś
472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2019-02-04 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-02-04 do dziś
620 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2019-02-04 do dziś
746 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2019-02-04 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-02-04 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.09.2020 okres OD 16.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
2data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
3data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-05-012023-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów