ART.F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000769829
Numer REGON: 382461676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[RDF/310495/21/780]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART.F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina PORAJ miejscowość ŻARKI-LETNISKO2019-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻARKI-LETNISKO ulica UL. ŁĄCZNA nr domu 10 kod pocztowy 42-311 poczta ŻARKI-LETNISKO kraj POLSKA 2019-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.2019 R.2019-01-31 do dziś
29.05.2019R. REPERTORIUM A NR 2574/2019, NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ 2/8, ZMIANA PAR. 4,5,6, DODANO PAR. 8 UST. 42019-09-27 do dziś
318.09.2020 R. NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 9/1, REP. A NR 7225/2020, ZMIENIONO § 4.2021-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELISIAK2019-01-31 do dziś
2. ImionaARTUR MACIEJ2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.800,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELISIAK2019-01-31 do dziś
2. ImionaBERNARD JAN2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 538.550,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego598350,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELISIAK2019-01-31 do dziś
2. ImionaARTUR MACIEJ2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELISIAK2019-01-31 do dziś
2. ImionaBERNARD JAN2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2019-06-28 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-06-28 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-06-28 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-06-28 do dziś
565 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2019-06-28 do dziś
679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2019-06-28 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-28 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-06-28 do dziś
996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2021-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2021 okres OD 16.01.2019 DO 31.12.20192021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów