CSI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000769777
Numer REGON: 382502197
Numer NIP: 1132992944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429819/22/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻYTOMIERSKA nr domu 5 kod pocztowy 03-360 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2018 R., NOTARIUSZ ADAM BANASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5063/20182019-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSELIM2019-02-05 do dziś
2. ImionaYAVUZ EFE2019-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116.900,00 ZŁOTYCH2019-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaÇAGLAR2019-02-05 do dziś
2. ImionaYÜKSEL2019-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1319 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.900,00 ZŁOTYCH2019-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGDY MAHMOUD2019-02-05 do dziś
2. ImionaAHMED MOHAMET2019-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.600,00 ZŁOTYCH2019-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAMMODEH2019-02-05 do dziś
2. ImionaMUSTAFA KHALED2019-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.600,00 ZŁOTYCH2019-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2019-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA JEDNOCZEŚNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIE BĘDĄCYCH PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU) I PROKURENTA.2019-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaÇAGLAR2019-02-05 do dziś
2. ImionaYÜKSEL2019-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-02-05 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-02-05 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-02-05 do dziś
443 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-02-05 do dziś
543 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-02-05 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-02-05 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-02-05 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-02-05 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2020 okres OD 05.02.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów