ASSETS MACED SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000769546
Numer REGON: 321455143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/31070/20/341]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3214551432019-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSETS MACED SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2019-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SWARZĘDZ ulica UL. SŁONECZNA nr domu 9A kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2019-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.10.2018 R., NOTARIUSZ LIDIA MIKOŁAJEWSKA-BOMBA, KANCELARIA NOTARIALNA LIDIA MIKOŁAJEWSKA-BOMBA, UL. TYSIĄCLECIA 1/3, 62-020 SWARZĘDZ, REPERTORIUM A NUMER 8381/20182019-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-01-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKONANE W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZY ZACHOWANU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 571 I 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ PODJĘTEJ DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA LIDIĘ MIKOŁAJEWSKĄ-BOMBA, KANCELARIA NOTARIALNA LIDIA MIKOŁAJEWSKA-BOMBA, REPERTORIUM A NR 8376/20182019-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASSETS MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA JAWNA2019-01-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-01-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000582363 2019-01-30 do dziś
5. Numer REGON3214551432019-01-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„MACED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3313677802019-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000140490 2019-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ2019-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2020-04-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIONGA2019-01-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2019-01-30 do dziś
264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-01-30 do dziś
377 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-01-30 do dziś
473 1 REKLAMA2019-01-30 do dziś
573 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-01-30 do dziś
677 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2019-01-30 do dziś
777 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-01-30 do dziś
882 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2019-01-30 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-09 do dziś
2data złożenia 21.10.2019 okres OD 01.01.2019 DO 29.01.20192019-10-21 do dziś
3data złożenia 25.10.2020 okres OD 30.01.2019 DO 31.12.20192020-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 29.01.20192019-10-21 do dziś
3OD 30.01.2019 DO 31.12.20192020-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2020-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE W TRYBIE ART.492 § 1 PKT.1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ: ASSETS MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ: „MACED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM UPROSZCZEŃ Z ART. 516 § 6 KSH. W DNIU 3 GRUDNIA 2020 R. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASSETS MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI „MACED” SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ ASSETS MACED SP. Z O.O., ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NATALIĘ NIECEWICZ, NOTARIUSZA W POZNANIU, REP. A NR 9372/20202020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów