GT METRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000769129
Numer REGON: 382439441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447013/22/206]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT METRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość STAROGARD GDAŃSKI2019-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość STAROGARD GDAŃSKI ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 9A kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA 2019-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.20182019-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT METRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816583072019-01-29 do dziś
4. Numer KRS0000754942 2019-01-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDZIK2019-01-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-01-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 PLN2019-01-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4000,00 PLN2019-01-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4000,00 PLN2019-01-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-01-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT METRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816583072019-01-29 do dziś
4. Numer KRS0000754942 2019-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2019-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2019-01-29 do dziś
249 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2019-01-29 do dziś
349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2019-01-29 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-29 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-29 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-29 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-01-29 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-01-29 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2020 okres OD 29.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów